-A +A

A hungaroteka portál használóinak személyes adataival kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

 

A hungaroteka portált a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hozta létre az agorateka európai portálhoz kapcsolódva, célja a legális digitális tartalmak kínáló oldalak összefogása. A portál használói személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az SZTNH az alábbi, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 13. cikke szerinti tájékoztatót teszi közzé.

 

I.     Általános tájékoztatás

A személyes adatok kezelője a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7., honlapjának elérhetősége: https://www.sztnh.gov.hu/hu, telefonszáma: +36-1/312-4400, levélcíme: 1438 Budapest, pf. 415., e-mail címe: sztnh@hipo.gov.hu).

Az SZTNH adatvédelmi tisztviselője dr. Hegedüs Krisztina, aki elérhető postai úton az 1438 Budapest, pf. 415. levélcímen, telefonon a +36-1/312-4400 telefonszámon és elektronikus úton az adatvedelem@hipo.gov.hu e-mail címen.

Minden érintett kérheti az SZTNH-tól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, továbbá a GDPR-ban meghatározott esetekben élhet az adathordozhatóság jogával.

Amennyiben bármely érintett úgy véli, az SZTNH adatkezelése miatt sérültek jogai, tájékoztatás kérése és panaszának kivizsgálása érdekében az SZTNH-hoz és az illetékes felügyeleti hatósághoz, továbbá a GDPR-ban meghatározott esetekben bírósághoz fordulhat.

Az érintettet megillető jogokról szóló részletes tájékoztatás a III. pontban érhető el.

 

 

II.     Az egyes adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatás

1.   Kapcsolatfelvétel az SZTNH-val (tájékoztatás-kérés)

az érintett személyes adatok kategóriái

az érintett által megadott személyes adatok, elsősorban az alábbiak: név, e-mail cím; valamint a portál használatához köthető adatok [a portálhasználathoz köthető személyes adatokról a II.3-4. pontok szólnak, jelen pont az érintett által a kapcsolatfelvétel érdekében megadott személyes adatok kezeléséről ad tájékoztatást]

a személyes adatok kezelésének célja

kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, azon belül az érintett üzenetének eljuttatása az SZTNH részére, valamint az SZTNH válaszának eljuttatása  az érintett részére

a személyes adatok kezelésének jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja [az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges]

a jogi kötelezettség teljesítéséhez, mint jogalaphoz köthető tájékoztatás

az érintett kérdésének megválaszolása, az általa igényelt tájékoztatás megadása a kapcsolattartást lehetővé tevő adatok hiányában nem lehetséges

a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái (ha vannak ilyenek)

---

harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás és annak garanciái

---

a személyes adatok tárolásának időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai

az SZTNH az adatokat a keletkezésük évének utolsó napjától számított 5 évig őrzi meg

ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, a jogos érdek megnevezése

---

az automatizált adatkezelés ténye, beleértve a profilalkotást is

---

 

 

 

 

2.   Panaszkezelés

az érintett személyes adatok kategóriái

a panaszos által megadott személyes adatok, elsősorban az alábbiak vagy azok közül egyesek: név, cím, telefonszám, fax szám, e-mail cím

a személyes adatok kezelésének célja

a panasz kivizsgálása, elbírálása, illetve a panasz kivizsgálásának eredményéről a panaszos értesítése

a személyes adatok kezelésének jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja [az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges]

a jogi kötelezettség teljesítéséhez, mint jogalaphoz köthető tájékoztatás

a panasz elbírálásához a személyes adatok megadása nem szükséges, de annak elmaradása esetén az SZTNH a panaszost nem tudja értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről és az általa tett intézkedésekről

a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái (ha vannak ilyenek)

---

harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás és annak garanciái

---

a személyes adatok tárolásának időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai

az SZTNH az adatokat a keletkezésük évének utolsó napjától számított 5 évig őrzi meg

ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, a jogos érdek megnevezése

---

az automatizált adatkezelés ténye, beleértve a profilalkotást is

---

 

 

 

 

3.   A portál használatához köthető adatkezelés – session cookie

az érintett személyes adatok kategóriái

JavaScript futtathatósága

a személyes adatok kezelésének célja

a portál egyes oldalai más felhasználói élményt biztosítanak a JavaScriptek futtathatóságának engedélyezése esetén, az adatkezelés célja ennek lekérdezése

a személyes adatok kezelésének jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja [az érintett hozzájárulása]

a hozzájáruláshoz, mint jogalaphoz köthető tájékoztatás

a hozzájárulás bármikor visszavonható, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét

a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái (ha vannak ilyenek)

---

harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás és annak garanciái

---

a személyes adatok tárolásának időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai

a portál elhagyásáig, azt követően a cookie törlődik

ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, a jogos érdek megnevezése

---

az automatizált adatkezelés ténye, beleértve a profilalkotást is

---

 

 

 

 

4.   A portál használatához köthető adatkezelés

az érintett személyes adatok kategóriái

az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel az internetprotokoll-címmel (IP-cím, portszám), a domainnévvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatos, automatikusan képződő, személyes adatnak minősülő technikai adatok (naplózási adatok)

a személyes adatok kezelésének célja

az SZTNH rendszerei információbiztonsági szintjének fenntartása, a portál elleni esetleges informatikai támadás kivizsgálása vagy kivizsgáltatása, a megfelelő hatósági eljárások kezdeményezése

a személyes adatok kezelésének jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja [az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges]

a jogi kötelezettség teljesítéséhez, mint jogalaphoz köthető tájékoztatás

a személyes adatok a portál használatával automatikusan képződő technikai adatok

a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái (ha vannak ilyenek)

---

harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás és annak garanciái

---

a személyes adatok tárolásának időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai

az SZTNH az adatokat

 • a keletkezésük évének utolsó napjától számított 1 évig őrzi meg, amennyiben ezen időszak alatt azokhoz kapcsolódóan nem következik be vagy nem jut az SZTNH tudomására információbiztonsági esemény,
 • a keletkezésük évének utolsó napjától számított 5 évig őrzi meg, amennyiben azokhoz kapcsolódóan ezen időszak alatt bekövetkezik vagy az SZTNH tudomására valamely jut információbiztonsági esemény

ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, a jogos érdek megnevezése

---

az automatizált adatkezelés ténye, beleértve a profilalkotást is

---

 

 

 

III.      Az érintettek jogai és a jogorvoslati lehetőségek

 

1.   Hozzáférési jog

Mindenki jogosult tájékoztatást kapni az SZTNH által kezelt adatairól, különösen

 • az adatkezelés céljairól;
 • a kezelt személyes adatok kategóriáiról;
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel vagy amelyekkel sz SZTNH a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja (a harmadik országbeli címzettek és a nemzetközi szervezetek esetében beleértve az adattovábbítás garanciáit is);
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • ha az adatok nem tőle származnak, azok forrásáról.

Az SZTNH – erre irányuló kérésre – az általa kezelt személyes adatok másolatát (beleértve az azokat tartalmazó dokumentum másolatát is) az érintett rendelkezésére bocsátja, amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait.

2.   Helyesbítéshez való jog

Mindenki jogosult arra, hogy kérésére az SZTNH helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá – figyelembe véve az adatkezelés célját is –, jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

3.   Törléshez való jog

Az SZTNH a személyes adatokat a törlésre jogosult személy erre irányuló kérésére törli, amennyiben

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelynek érdekében azokat az SZTNH kezeli;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, és nincs más, elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • az SZTNH-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében azokat törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az arra jogosult személy a törlést az SZTNH-hoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

Amennyiben a törlendő személyes adatot az SZTNH korábban nyilvánosságra hozta, a GDPR rendelkezéseivel összhangban megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa a további adatkezelőket arról, hogy az arra jogosult személy kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 

Az SZTNH a törlési kérelmet nem teljesíti, illetve a törlés iránti kérelemről a további adatkezelőket nem értesíti, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogok gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az SZTNH-ra vonatkozó jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve közérdekből vagy az SZTNH-ra vonatkozó közhatalmi jogosítvány gyakorlása során végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a GDPR-ban meghatározott, a népegészségügy területét érintő közérdekből;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

​4.   Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az SZTNH az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, amennyiben

 • az érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, azok SZTNH általi ellenőrzésének idejére;
 • az adatkezelés jogellenes, de az arra jogosult személy az adatok törlését ellenzi, és helyette azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • az SZTNH-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az adatkezelés az SZTNH közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán, az SZTNH vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik, és az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az SZTNH jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A korlátozás alá eső személyes adatokat az SZTNH – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli.

Az SZTNH azt a személyt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.   Az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítéshez való jog

Az SZTNH minden címzettet, akivel/amellyel a személyes adatot közölte, tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, kivéve, ha ez a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Ezen címzettekről az SZTNH kérésre tájékoztatja az érintettet.

6.   Az adathordozáshoz való jog

Mindenki jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az SZTNH rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik és a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, amelyikben az érintett az egyik fél, amennyiben e jog gyakorlása nem sérti a törléshez való jogot és nem érinti hátrányosan mások jogait.

7.   Tiltakozáshoz való jog

Mindenki jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az SZTNH adatkezelése közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán, illetve az SZTNH vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik. Az SZTNH tiltakozás ellenére jogosult az adatok további kezelésére, amennyiben az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

8.    Az SZTNH eljárása az érintett jogainak gyakorlása esetén

Az SZTNH mindenki számára segítséget nyújt jogai gyakorlásában, amennyiben a kérelem benyújtóját be tudja azonosítani, illetve amennyiben az azonosításra nincs szükség. Abban az esetben, ha az SZTNH – bár erre szükség lenne – nem tudja a kérelem benyújtóját azonosítani, a személyazonosság megállapításához szükséges további információkat kérhet.

Az SZTNH a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb egy – illetve a kérelem összetettségére és a hozzá bárki által benyújtott kérelmek számára figyelemmel legfeljebb további két – hónapon belül tájékoztatja az igénylőt a kérelme nyomán hozott intézkedésről. A határidő meghosszabbítása esetén az SZTNH az okok megjelölésével egy hónapon belül tájékoztatja e tényről a kérelmezőt.

Az SZTNH a tájékoztatást a kérelemmel megegyező módon (elsősorban postai vagy elektronikus úton) adja meg, kivéve, ha a benyújtója azt más módon kéri, és az SZTNH azt teljesíteni tudja.

Amennyiben a benyújtott kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az SZTNH a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja az intézkedést.

Mindenki, aki úgy véli, hogy az SZTNH adatkezelése következtében sérültek a jogai, tájékoztatás kérése és panaszának kivizsgálása érdekében az SZTNH-hoz fordulhat elsősorban az adatvédelmi tisztviselője útján postai úton az 1438 Budapest, pf. 415. levélcímen, telefonon a +36-1/312-4400 telefonszámon és elektronikus úton az adatvedelem@hipo.gov.hu e-mail címen; továbbá panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, amelyik elérhető személyesen az 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C címen, postai úton az 1530 Budapest, Pf. 5. levélcímen vagy e-mailen az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen. Honlapjának elérhetősége: http://www.naih.hu/index.html. Az érintett a GDPR-ban szabályozott esetekben bírósághoz, az SZTNH esetében a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat. A törvényszék elérhetőségei: székhelye: 1055 Budapest, Markó utca 27., telefonszáma: 36-1/354-6000, honlapja: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/.